Sponsorzy

A A A

Statut Klubu

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO PSICH ZAPRZĘGÓW

„SZARA WILCZYCA”

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

 

§ 1

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca” zwany dalej Klubem jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej. Celem Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu psich zaprzęgów w kraju.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Brusy.

§ 3

1. Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne Klubu oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.

2. Klub posiada osobowość prawną i jest reprezentantem sportu w dyscyplinie psich zaprzęgów w kraju i zagranicą.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej i niniejszym statutem.

2. Organem rejestrowym jest starosta chojnicki.

§ 5

Klub w ramach swojej działalności:

1) Współpracuje z okręgowymi związkami sportu psich zaprzęgów, klubami oraz innymi organizacjami sportowymi bądź instytucjami.

2) Organizuje zawody, szkolenia zawodników i kadry sędziowskiej.

3) Organizuje sympozja i zjazdy mające na celu podnoszenie kwalifikacji członków Klubu i popularyzację tego sportu.

4) Organizuje obozy szkoleniowe i kondycyjne.

§ 6

Klub może być członkiem międzynarodowej federacji oraz może być członkiem innych organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Klub posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy do prowadzenia swoich spraw. Klub może zatrudnić pracowników.

 

RODZIAŁ II

Cele i sposoby ich działalności

§ 9

Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijania i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uprawianiu sportów zaprzęgowych, upowszechnianiu kultury fizycznej, a także przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie właściwego, humanitarnego stosunku do zwierząt. Klub nie zajmuje się sprawami hodowli psów rasowych, pozostającymi w gestii Związku Kynologicznego w Polsce.

§ 10

Klub realizuje cele poprzez:

1.Stałe prowadzenie treningów psich zaprzęgów we wszystkich konkurencjach przewidzianych w tej dyscyplinie sportu w celu doskonalenia umiejętności i uzyskiwania licencji, klas sportowych w kraju i na świecie.

2. Prowadzenie sportowej rywalizacji wśród członków Klubu.

3. Wychowanie i stała opiekę nad młodzieżą uprawiającą sporty zaprzęgowe.

4. Popularyzację sportów zaprzęgowych.

5. Organizowanie obozów szkoleniowych dla członków Klubu i sympatyków sportów zaprzęgowych.

6. Organizowanie zawodów – wyścigów psich zaprzęgów i branie udziału w zawodach organizowanych przez inne organizacje.

7. Propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą.

8. Stałą dbałość o środowisko naturalne człowieka i wspieranie wszelkich działań proekologicznych.

9. Prowadzenie działalności klubowej i towarzyskiej.

10.Wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i innych materiałów propagandowych.

11.Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć do realizacji celów statutowych.

12.Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wspierającą działalność statutową.

13.Realizowanie zadań zleconych przez administrację państwową i samorządową.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) Zwyczajnych

2) Wspierających

3) Honorowych

4) Uczestników

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec o ile:

- wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację,

- uiści wpisowe,

- zostanie przyjęty przez Klub

 

2. Członkiem wspierającym Klub mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Klubu, organizacje wspierające Klub finansowo lub sponsorujące jego działalność. Osoby prawne działają w Klubie przez upełnomocnionych przedstawicieli.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków Klubu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla sportu psich zaprzęgów.

4. Członkiem, uczestnikiem mogę być osoby niepełnoletnie po spełnieniu wymagań wymienionych w punkcie 1, posiadające pisemną zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Członek, uczestnik posiada prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego. Z chwilą uzyskania pełnoletności zostaje członkiem zwyczajnym Klubu.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

- biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu,

- zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

- korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu

2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

3. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 14

Członkowie Klubu są obowiązani do:

1) Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego,

2) Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał Zarządu Klubu,

3) Opłacenia składki członkowskiej.

4) Dbanie o każdy środek trwały należacy  do  Klubu  i w przypadku wykluczenia/rezygnacji zwrotu  dóbr nabytych .

 

§ 15

1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

- wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,

- rozwiązania Klubu,

- wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku między innymi naruszenia postanowień niniejszego statutu,

- utratą osobowości prawnej przez członka wspierającego,

- śmierci członka

2. Członkowie Klubu mogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie organizowanych przez Klub zawodów.

§ 16

Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.

§ 17

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Klubu,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja władz klubu twa cztery lata, a ich wybór odbywa się zwykła większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych i honorowych, a w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu w obecności obecnych członków.

§ 19

1. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna ma prawo do dokooptowania nowych członków w miejsce tych, który ustąpili w czasie kadencji lub zostali wykluczeni.

2. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych i honorowych, a w drugim terminie wyznaczony w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu w obecności obecnych członków.

 

 

Walne Zebrania Członków

§ 20

1. Najwyższą władzą w Klubie jest Walne Zebranie Członków, zwołane przez Zarząd Klubu

raz na cztery lata.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo – wyborcze zwołuje

się raz na 4 lata.

§ 21

Do dokumentacji Walnego Zebrania członków należy:

1) Uchwalenie generalnych kierunków działalności Klubu,

2) Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Klubu,

3) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) Wybór Prezesa Klubu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) Nadawania godności członka honorowego,

6) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Klubu,

7) Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach człowieka,

8) Uchwalenie statutu oraz jego zmian,

9) Podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Klubu zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.

 

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków może być zwołane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 zwyczajnej liczby członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd Klubu

§ 24

1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa wybieranego przez zarząd, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały.

2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

4. Nieobecność członków Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez usprawiedliwienia jest traktowana jako rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Klubu.

 

§ 25

Do dokumentacji Zarządu należy w szczególności:

1) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) Powołanie organów wewnętrznych Klubu,

4) Uchwalenie planów pracy i planów finansowych,

5) Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego,

6) Ustalenia składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem sportu psich zaprzęgów,

7) Interpretacja statutu oraz przepisów wewnętrznych,

8) Wyznaczenie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych Klubu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Klubu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

 

 

RODZIAŁ IV

Majątek i fundusze klubu

§ 27

1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

- wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,

- dotacje na realizację zadań państwowych,

- składki członkowskie, opłaty licencje i koncesyjne,

- darowizny

- inne wpływy uzyskane z działalności Klubu.

 

§ 28

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i członka Zarządu Klubu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych i honorowych.

§ 30

1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu, określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu

2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowane przepisy w prawie o stowarzyszeniach.

 

 

Statut uchwalono dnia 17 stycznia 2004 roku w Brusach